Juridische status cryptocurrencies

Bitcoin is geen geld...

Hoewel Bitcoin en andere cryptocurrencies op steeds meer plekken als betaalmiddel worden geaccepteerd, zijn ze juridisch gezien niet als geld of valuta aan te merken. Uit een vonnis van de Rechtbank Overijssel van 14 mei 2015 blijkt dat "de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel".

... Maar wel virtuele valuta

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) definieert virtuele valuta (art. 1 lid 1 Wwft). Het gaat dan om "een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld". Hier kunnen Bitcoin en andere cryptovaluta wel onder worden geschaard.

Voor het strafrecht is vooral van belang of cryptovaluta kunnen worden gezien als 'voorwerp' dat vatbaar is voor inbeslagname en voorwerp van witwassen kan zijn. De cybercrimekamer van het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat bitcoins een 'voorwerp' zijn als bedoeld in de wet:

"Bitcoins zijn voor menselijke beheersing vatbare objecten met een reële waarde in het economische verkeer die voor overdracht vatbaar zijn. Er kan met bitcoins worden betaald. De feitelijke en exclusieve heerschappij ligt bij degene die toegang heeft tot een wallet en wordt verloren bij een succesvolle transactie naar een andere wallet. Bitcoins zijn bovendien individueel bepaalbaar: van iedere bitcoin wordt het ontstaan en iedere transactie die ermee wordt uitgevoerd, in de blockchain bijgehouden."

Ons kantoor kan bijstand leveren als u strafrechtelijk wordt vervolgd wegens handelingen met Bitcoin of andere cryptocurrencies.